Kastrering av hunder

- unødvendig eller forebyggende? (Shiba-avisa nr 3/02)

Av Solvor Nærland, med kommentarer av veterinær Christa von Erpecom  

Jeg vet om flere hannhund-eiere som vurderer om de skal kastrere hunden sin, men som opplever avgjørelsen som vanskelig. Kanskje trengs det å sette søkelys på hva dette innebærer for hunden?

Psykolog Mickie Gustafson har i Svensk Hundsport nr 4/2001 intervjuet en veterinær (Mårten Hansson), en professor i etiologi (Per Jensen) og en genetiker (Lennart Svensson) om kastrering av hund. Jeg har prøvd å sammenfatte en del synspunkter fra intervjuet.

Veterinær Christa von Erpecom ved Dyreklinikken Bergen Vest har lest utkast til denne artikkelen, og bidrar med noen utfyllende kommentarer.

Begrepet kastrering brukes her om både tisper og hannhunder.

De fleste dyreeiere kastrerer sine katter og hester uten å fundere så mye over det, og uten å plages med samvittighetskvaler. Hannkatter har det lettere når de er kastrert. Fullvoksne hingster, som ikke skal brukes i avl, er det ikke mange som gir seg i kast med. I det hele tatt er det mye enklere for alle parter, dyret inkludert, når hannkatt og hingst er kastrert.

Når det gjelder kastrering av hunder, har vi en helt annen tradisjon. Motforestillinger har f.eks.vært at man kan skjule testikkelmangel, og dessuten blir det sett på som "inhumant". En del eiere identifiserer seg så veldig med sine hunder, at de ikke riktig vet hvem som blir kastrert... I England og USA blir det derimot sett på som "inhumant" å ikke kastrere selskapshunder, som ikke skal brukes i avl. For noen blir det avgjørende at en kastrert hund ikke kan delta på utstilling.

 

Hva innebærer inngrepet ?

Inngrepet er mer omfattende hos tisper enn hos hanner.
Kastrering (sterilisering) av en tispe fører til at man tar bort egglederne og vanligvis også livmoren. Hos hannhunden fjernes testiklene.


Når er det aktuelt med kastrering?

En del hundeeiere kastrerer sine tisper fordi mange av dem er påvirket av sine hormonelle sykluser i lengre perioder av året (en måned før løpetiden og to måneder etter løpetiden x 2 gir 6 måneder pr. år). De lange periodene under slik hormoninnflytelse kan føre til besværlige humørforandringer og trøtthet, og dermed til redusert livskvalitet store deler av året.

Hannhundeierne vil med kastrering unngå det fysiologiske "hannhund-stresset", som påvirker hannhundene mer eller mindre hele deres liv.

I naturen har den hormonelle driften en viktig funksjon. Meningen er jo at arten skal forplante seg. Den hormonelle driften er bl.a. til for å gjøre hannhunden "kampklar" og konkurranseorientert. Den skal kunne jage andre hanner på flukt, hevde sin rangposisjon og dermed sin "rett" til parring.

Dette står ofte i sterk kontrast til hundeeierens vilje og oppdragerønsker. Dermed havner en god del hannhunder på kollisjonskurs med sine eiere. Mange hannhunder får et trist liv fordi de er besværlige å ta med til forskjellige steder. Både for hundens skyld og for eierens skyld, anbefales ofte kastrering. Hunden er lettere å håndtere, kan delta på mye mer, og får dermed et mer innholdsrikt liv.

Forebygging av sykdom

Kastrering kan forebygge visse sykdommer, som f.eks. testikkelkreft, prostatabesvær og forhudskatarr. Hos tisper kan diabetes og, ikke minst, livmorbetennelse unngås.

Veterinær Christa von Erpecom etterlyser forebygging av brystkreft, som er en vesentlig grunn til sterilisering av tisper. Inngrepet må foretas før 2. til 3. løpetid. Hun påpeker også at kastrering demper symptomene ved allergi. Hunder som har fått epilepsi og diabetes bør alltid kastreres, fordi disse tilstandene trigges av hormonelle svingninger.

 

Om rutinemessig kastrering

Gjennom rutinemessig kastrering forsvinner verdifulle genetiske informasjonskilder som trengs for å fortsette et bevisst avlsarbeid, f.eks. om hvilke linjer eller raser som utvikler livmorbetennelse eller forskjellig problematferd. I intervjuet hevdes det at man da risikerer å avle på anleggsbærere av det man ikke vil ha. Dermed kan det "skapes" raser som kastreres fordi kilden til problemene er blitt skjult.

Kommentarer fra Christa von Erpecom: Livmorbetennelse forekommer stort sett hos eldre tisper, dvs. først etter at de har hatt evt. kull. Dersom livmorbetennelse er genetisk betinget, er disse genene allerede spredd videre når tispen blir syk. Hvis tispen derimot var sterilisert, ville ikke videre avl skje, og det ville være likegyldig (for avlen) om hun hadde anlegg for å utvikle livmorbetennelse.

 

Kastrering ved problematferd

Kastrering kan være et utmerket komplement i behandling av noen hannhunder med problematferd. Kastrering alene synes å ha liten eller ingen effekt på fullvoksne hunder med en veletablert, aggressiv atferd. Derimot kan inngrepet til en viss grad påvirke graden av aggresjon, kanskje særlig hos hunder med et overskudd av kjønnshormonet testosteron.

Kastrering kan også ha god effekt hos en del "duftfikserte" og blokkerte hannhunder, som er så styrt og stresset av sine kjønnshormoner at de ikke fungerer normalt.

Hos hunder som er allment stresset p.g.a. faktorer i miljøet, har derimot ikke kastrering noen innvirkning. Tendens til å stikke hjemmefra for å oppsøke tisper med løpetid, minsker etter kastrering.

 

For og imot kastrering

Hvis vi begynner å kastrere av rutine, risikerer vi å skjule genetiske problem. Dette innbefatter sannsynligvis også overproduksjon av testosteron, et problem som allerede er ganske påtakelig i visse raser.

Dersom bare de hunder som brukes i avl (og som kanskje lever et beskyttet kennelliv) er ukastrert, vet vi ikke hvordan avkommet ville blitt. Vi kunne f.eks. komme til å avle på hunder med for mye testosteron uten å være klar over det. Da risikerer vi å havne i den situasjon at ingen ukastrerte hanner kan leve et normalt liv som selskapshund i samfunnet vårt, fordi de er så "testosteronstinne" og hormonelle at de blir nærmest umulige å ha.

Kommentar fra von Erpecom: Særlig disse hundene, som er problematiske på grunn av ekstremt seksualisert atferd, anbefales kastrert. De kan være til stor plage for andre hunder og mennesker. Dessverre blir et stort antall hunder med kjent problematferd avlet på.

Samtidig har vi et samfunn der det nesten ikke lenger finnes plass for normale hannhunder, og der normale hannhunder faktisk ikke har det bra fordi de ikke tillates å vise naturlig hannhundatferd. Hvis de likevel viser naturlig hannhundatferd, oppleves de gjerne som så besværlige at de ikke får være med eieren sin eller leve et normalt hundeliv.

Sett fra det perspektivet er kastrering kanskje å foretrekke, både for hundens skyld og for vår.

- - - - - - - - - - - - - -

Til slutt noen vesentlige spørsmål som ikke er berørt i den svenske artikkelen, og som jeg derfor har spurt en veterinær og noen eiere av kastrerte hunder om:

Vil hunden kunne bli dorsk og passiv etter å ha blitt kastrert? Svaret fra alle jeg har snakket med er "nei". Tvertimot, hunden blir heller mer leken enn før, og er lettere å opprettholde kontakten med (Med hensyn til katt, er jeg blitt fortalt at dette kan stille seg anderledes hvis inngrepet foretas før skjelettet er utvokst).

Vil hunden legge på seg? Her er svaret "ja – hvis man ikke passer på". Hundens disposisjon for å legge på seg øker. Men er man som eier observant på dette, trenger det ikke bli noe problem.

Hvordan blir den kastrerte hunden oppfattet av andre hunder? Vil den være utsatt for mobbing? Noen eiere merker ingen forskjell i forholdet til andre hunder i det hele tatt. Andre forteller at den leker vel så mye som før med hunder den kjenner. Ukjente hunder bryr seg ikke så mye med den lenger. Dermed blir forholdet til andre hunder iallefall mindre konfliktfylt.


Den 22. november 2011 fikk jeg denne hyggelige eposten med kommentarer til artikkelen. Jeg ser på den som et supplement, og ønsker å dele erfaringene med andre:

Har nettopp lest igjennom artikkelen din i Shibaliv om kastrering av hannhunder. Her var det mye interessant, og mange aspekter er berørt. Flott nettside har du også, med mange artikler jeg skal ta meg tid til å lese! Jeg fikk lyst til å komme med en kommentar til det siste avsnittet, der du skriver om andre hunders reaksjoner på kastrerte hannhunder. Det er ikke min erfaring at andre hunder alltid stiller seg likegyldig når de møter en kastrert hannhund:

Vi har nå vår tredje akitatispe, og har gjort oss en del erfaringer når det gjelder kastrerte hannhunder. Jeg har inntrykk av at antallet kastrerte hannhunder har eksplodert de siste 5-6 årene. Det er nå blitt slik at hver gang vi treffer fremmede hannhunder, og blir spurt om de kan få hilse på hverandre, så må vi legge inn et tilleggsspørsmål om den er kastrert. I omtrent fire av ti tilfeller (jeg har ikke telt nøyaktig, det er bare et inntrykk) viser det seg at de er kastrert. Tidlig på 1990-tallet var kastrerte hannhunder en sjeldenhet.

Grunnen til at jeg tar dette opp, er at alle våre tisper har "klikket" på kastrerte hannhunder. De har til dels reagert enda sterkere enn de har pleid å gjøre på fremmede tisper. Nå har akitaer som kjent ofte en beskjeden toleranse for fremmede hunder av samme kjønn, men reaksjonen våre hunder har hatt og har på kastrerte hannhunder er svært sterk. Vår første akita var mer omgjengelig med fremmede tisper enn nummer to og tre, men avskydde likevel kastrerte hannhunder. Vi tror ikke denne aggressive atferden bare gjelder våre tre akitaer, da de ellers har hatt et svært forskjellig gemytt, til dels så forskjellig at man ikke skulle tro det var samme rase.

De hannhundeierne vi treffer ser ofte ut som noen store spørsmålstegn når vi sier at vår hund er sint på kastrerte hannhunder, noe slikt har de ikke tenkt på. Jeg tror årsaken til atferden ligger i dagen: For det første finnes ikke kastrerte hannhunder i naturen, og det vil ikke være urimelig at en tispe vil kunne bli svært usikker på hva dette er for noe. Både shibaer og akitaer har ofte en kombinasjon av forfinede manerer og sterke, utøylede urinstinkter, så det er naturlig at de ikke stiller seg likegyldig til kjønnsstatus. For det andre vil ikke en kastrert hannhund være noe særlig tilskudd til en hundeflokk, sett fra flokkmedlemmenes side. Den vil jo ikke være produktiv, og i en villhundflokk/ulveflokk vil den sannsynligvis bli plassert nederst på rangstigen, kanskje også bli jaget vekk. Den siste løsningen ser det i alle fall ut som om våre hunder har gått inn for...

Jeg vet jo ikke hvor vanlig det er at tisper reagerer negativt på kastrerte hannhunder. Vi har primært våre tre egne hunder å referere til, selv om vi har hørt at andre tisper også oppfører seg aggressivt mot kastrerte hannhunder. Så jeg tror ikke våre hunder er de eneste, og jeg synes dette er et aspekt som er viktig å ta med i betraktning når man vurderer kastrering. Dette er også noe veterinærer bør være oppmerksomme på, da man kan risikere at hunden etter kastrering blir utsatt for aggresjon fra tisper som ellers ville møtt dem med velvilje. De kastrerte hundene vi treffer synes i alle fall det har vært ubehagelig å hilse på våre tisper.

Tenkte bare jeg skulle nevne denne siden av saken siden du hadde presentert en så god og balansert artikkel på nettsiden din.

Vennlig hilsen

Øystein Monsen