Om RAS

av Solvor Nærland (kortere versjon i Hundesport nr 6/06) 

Den svenske kennelklubben (SKK) påla de svenske spesialklubbene å utforme rasespesifikke avlsstrategier, og arbeidet med hensyn til shiba ble delegert til den svenske shibaklubben (Shiba-No-Kai). Tidligere i år kom så kompendiumet RAS (Rasspecifika Avsstrategier för Shiba).  

RAS gjengir shibaens historie og den kunnskap om shiba som allerede finnes. Men først og fremst inneholder RAS mål og strategier for framtiden. Disse er i høy grad relevante også for shibarasen i Norge. Jeg anbefaler derfor alle norske shibaoppdrettere, og andre som bryr seg om rasen, å sette seg grundig inn i RAS 

Bevaring av shibaen som en frisk og sunn rase med god mentalitet skal være oppdretternes fremste oppgave, i tillegg til at arbeidet for at eksteriøret skal være det samme som finnes i rasens opprinnelsesland, Japan. 

Noen kulturelle forskjeller i å tolke mentaliteten blir beskrevet:

-        I utstillingsringen i Europa ser man det som positivt med en hund som har kontakt med føreren, mens i Nippo prioriteres en hund som agerer selvstendig og ikke søker støtte av sin fører, men tvert imot kraftfullt stiller seg vekk fra føreren.

-        På den svenske Nippo-utstillingen i 2001 viste tannvisningen de kulturelle forskjeller tydelig: I vest-Europa skal shiba på utstilling gjennomføre tannvisning uten noen motstand. Å dra seg vekk, knurre og protestere aksepteres ikke. Japanerne ikke bare tolererer dette. De anser til og med at dette viser en hund med god karakter (Det skal selvsagt ikke kunne forveksles med aggressivitet eller redsel). Det som påviser om mentaliteten er god, er også shibaens oppførsel etter tannvisningen, og om halen er oppe. 

På oppdrag fra Shiba-No-Kai, utførte dr. Per-Erik Sundgren en analyse av avlsbasen hos shiba. Analysen viser at selv om innavlsnivåene er blitt lavere, er den effektive avlsbasen i landet likevel risikabelt svak. Ifølge Per-Erik Sundgren kunne den tilgjengelige avlsbasen blitt tilstrekkelig hvis man hadde utnyttet avlsbasen bedre, i tillegg til fortsatt import av ubeslektede hunder fra andre land. For å utvide genbasen, bør antallet kull pr. individ holdes nede, og man bør heller benytte søsken til disse individer.   

Med de lave registreringssiffer i rasen, er det i følge Per-Erik Sundgren egentlig ikke grunnlag for mer enn 3-5 kull etter en hannhund.  Den enkelte tispe bør bare få 1-2 kull. Under ingen omstendighet bør en hannhund i vår rase ha mer enn 15 valper, mens en tispe ikke bør ha mer enn 15 barnebarn. Framtidige målsettinger og mål

Alle oppdrettere har et felles ansvar for utformingen av framtidens shiba. Dette gjelder både oppdrettere som bare har et enkelt eller noen få kull, og oppdrettere som mer systematisk driver oppdrett av rasen. 

RAS går inn for en øket kontroll og undersøkelse av avlsmaterialet angående arvelige sykdommer. Som arvelig sykdom regnes også allergier. I Sverige er det krav om kjent hofteleddsstatus hos foreldredyr for registrering av valper, men ingen restriksjoner mot å bruke hunder med hofteleddsfeil i avl. 

-        Hver enkelt oppdretter/hannhundseier  må nøye veie sin hunds fordeler og bakdeler opp mot antall kull hunden produserer.

-        Avlsbasen innen rasen skal holdes bred for å unngå defekter som kan oppstå ved innavl.

-        Shibaens rette mentalitet skal bevares.

-        Også shibaer som ikke brukes i avl skal hofteleddsrøntges.

-        Flere shibaer skal undersøkes for knær og albu (AD), noe som kan gjøres i forbindelse med hofteleddsrøntgen.

-        Tannstatus skal tas hensyn til ved valg av avlsdyr, slik at i hovedsak fulltannede hunder anvendes i avl.

-        Shibaer som brukes i avl bør være øyenlyste innen 12 mnd før parringsdato. Alle avlsdyr bør også øyenlyses minst en gang etter 7 års alder.

-        Hunder med allergiske symptom eller andre hudproblem, skal ikke brukes i avl før årsaken er fastslått.

-        Shibaens rasespesifikke eksteriør skal bevares og forbedres.

-        Mental-beskrivning (MH) for shiba – noe klubben skal arbeide videre med.

-        Avlsrådgivning.

 

Strategier for å oppnå framtidige mål

-        Oppdrettere kan bidra til å utvide den genetiske variasjon ved å ikke bruke samme hannhund, men i stedet anvende for eksempel en bror eller sønner.

-        For å utvide avlsbasen kan oppdrettere dessuten holde antall kull pr tispe nede, til fordel for at kullsøsken går videre i avl.

-        Øket import gir økte muligheter.

-        Overforbruk av enkelte avlsdyr skal unngås til fordel for at sønner og døtre brukes i avl.

-        Både tispe- og hannhundseiere skal bidra til at genpoolen i rasen holdes bred. For eksempel kan parringer med likartede genpooler unngås, og man kan unngå å gjøre samme parring flere ganger.

-        Shiba-No-Kai skal gjennom sin årlige spesialutstilling prøve å fange opp intresserte dommere, og informere disse om målsettingen for shiba i Sverige. Spesialutstillingen er av uvurderlig høy kynologisk verdi fordi en stor del av landets shibaer, og nye kull av året, vises her.

-        Shiba-No-Kai skal argumentere for økning av undersøkte hofteledd, albu og knær, og at avlsdyr øyenlyses. Dette gir større mulighet til å agere om dette blir problem i framtiden.

-        Allergiske problem/hudproblem skal vies oppmerksomhet, og hunder med slike symptom skal ikke brukes i avl inntil årsaken er funnet, dvs om hundens problem kan anses å være arvelig eller ikke.

-        Shiba-No-Kai bør holde seg orientert om utvikling angående GMI1, samt utarbeide en strategi for den dagen dette evt oppstår her.

-        Shiba-No-Kai’s hjemmeside og medlemsblad skal brukes for informasjon av RAS.

-        Oppdrettere bes ta ansvar for å formidle innholdet i RAS til sine valpekjøpere.

-        Shiba-No-Kai skal utarbeide strategier for å fange opp nye oppdrettere, og informere om raseklubbens målsettinger.

-        Shiba-No-Kai skal øke informasjonen om rasen og dens utvikling, eksteriørt og mentalt, til dommergruppen, gjennom dommerkonferanser og ny omarbeiding av kommentarer til rasestandard. Dette er viktig fordi en stor del av avlen baseres på utstillingsresultat.

-        Oppmuntre til at flere shibaer mentalbeskrives.

-        Avlsrådgivning i form av avlskomité, som skal hjelpe oppdrettere å beregne innavlskoeffisiensen på en bestemt parring.

-        Shiba-No-Kai skal utarbeide strategier for å gi støtte og informasjon til nye oppdrettere.
 

Ved å gå inn på Shiba-No-Kais’s hjemmeside, kan du lese hele dokumentet: http://hem.passagen.se/shiba-no-kai/